Δράση A2. Καταγραφή χλωριδικής ποικιλότητας της Μικρής Πρέσπας

Γεώργιος Φωτιάδης

Η καταγραφή της ποικιλότητας της χλωρίδας και της κατάστασης της βλάστησης της Λίμνης Μικρή Πρέσπα είναι μέγιστης σημασίας για τον καθορισμό της χωρικής κατανομής των δράσεων διαχείρισης της βλάστησης για τη διατήρηση των ιχθύων και των πτηνών, την οποία έχει ως σκοπό το έργο LIFE15 NAT/GR/000936 Prespa Waterbirds (Υδρόβια Πουλιά Πρέσπας). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των τμημάτων των καλαμιώνων στη Μικρή Πρέσπα, όπου μπορούν να υπάρξουν επεμβάσεις για τη διατήρηση των πτηνών χωρίς να επέρχεται αλλοίωση ή κίνδυνος για τις σημαντικές θέσεις για τη χλωρίδα και τη βλάστηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι στα σημεία όπου λαμβάνει ήδη χώρα διαχείριση των καλαμιώνων με κοπές ή βόσκηση από βοοειδή υπήρχε μεγαλύτερη χλωριδική ποικιλότητα και περισσότεροι τύποι βλάστησης. Αντίθετα, όπου δεν υπήρχε διαχείριση, επικρατούν μονοειδικές φυτοκοινωνίες με κυριαρχία καλαμιών ή ψαθιών (καλαμιώνες). Από τις μονοειδικές αυτές φυτοκοινωνίες οι πιο σημαντικές θέσεις, όπου πρέπει να αποφευχθούν οι παρεμβάσεις είναι λίγες και βρίσκονται περιμετρικά των θέσεων με βλάστηση του τύπου οικοτόπου «Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition» (κωδ. 3150), τις οποίες οι καλαμιώνες προστατεύουν από τους κυματισμούς. Επίσης, η παρουσία καλαμιώνων είναι σημαντική στις θέσεις όπου η λειτουργία τους για το φιλτράρισμα των υδάτων που προέρχονται από τις γεωργικές καλλιέργειες είναι καίριας σημασίας.

Φωτιάδης, Γ., 2017. Καταγραφή χλωριδικής ποικιλότητας της Μικρής Πρέσπας. Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος « LIFE Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.  

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία