Δημοσιεύσεις

• Grillas P., Kastritis A., Sakellarakis F.-N., Sandoz A., Catsadorakis G., Giannakopoulos C., Rigas A. 2017. Bird conservation in Lesser Prespa Lake: benefiting local communities and building a climate change resilient ecosystem. LIFE+ project (2016-2021). 12th Annual SWS European Meeting, Faro, Portugal.
• Grillas P., Sakellarakis F.-N., Fontes H., Koutseri I., Maliaka V., Leemans L., Smolders A. 2018b. Stochasticity drives large-scale changes in the reedbed communities of Prespa National Park, NW Greece. 9th Congress of Hellenic Ecological Society. Heraclion, Crete.
• Αλεξάνδρου, Ο. & Γ. Κατσαδωράκης 2018. Συμβολή στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη νοσήματα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. LIFE Nature & Biodiversity project NAT/GR/000936 Prespa Waterbirds. Ημερίδα «Παρουσίαση τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων για το φαινόμενο δυσχρωματισμού στη λίμνη Βεγορίτιδα», 30 Νοεμβρίου 2018, Αμύνταιο Φλώρινας.
• Alexandrou, Ο. & G. Catsadorakis 2018. Guidelines for responding to incidences of disease outbreak in pelicans. LIFE Nature & Biodiversity project NAT/GR/000936 Prespa Waterbirds. Proceedings of the 26th Symposium ‘Deltas and Wetlands’, 16-20 May 2018, Tulcea, Romania.
• van der Schriek T., Giannakopoulos C. & K. V. Varotsos. 2019. The impact of future climate change on bean cultivation in the Prespa Lake catchment. 2nd International Conference Adapt to Climate – Heraklion, Crete, Greece.
• van der Schriek T., Varotsos K. V. & C. Giannakopoulos. 2019. The impact of future climate change on the water level of Lake Lesser Prespa: assessing the vulnerability of fish spawning grounds, and bird nesting- /foraging sites. 2nd International Conference Adapt to Climate – Heraklion, Crete, Greece.
• Latinopoulos, D. 2019. The Role of Ecotourism in the Prespa National Park in Greece. Evidence from a Travel Cost Method and Hoteliers’ Perceptions. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Winter), 8(40): 1743 - 1754. DOI: 10.14505/jemt.v10.8(40).04
• Van de Schriek, T., Giannakopoulos, G. & K. V. Varotsos. 2020. The impact of future climate change on bean cultivation in the Prespa Lake catchment, northern Greece. Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration. Vol.5:14.
• Κastridis, A. G. Theodosiou, G. Fotiadis. 2021. Investigation of Flood Management and Mitigation Measures in Ungauged NATURA Protected Watersheds. Hydrology 8, 170. https://doi.org/10.3390/hydrology8040170
• Papathanasiou, F., Zaralis, K., Koutseri, I., Malakou, M., Papadopoulos, A., Pliantsa, A., Aggelaki, M., Karetsa, V. & I. Papadopoulos. 2021. Nutritive value of riparian common reed biomass for ruminants. AGROFOR International Journal, Vol. 6 (4). Doi: 10.7251/AGRENG2102098P