Δράση Α2. Περίληψη - Παρακολούθηση υδρόβιων πουλιών για το 2018

Εκτιμήσαμε την κατάσταση των πληθυσμών των εννέα ειδών-στόχων για το 2018, δηλαδή των δύο ειδών πελεκάνου, της λαγγόνας, τεσσάρων ειδών ερωδιού, της χαλκόκοτας και της βαλτόπαπιας. Οι μέθοδοι περιλάμβαναν μετρήσεις από εποπτικά σημεία από τα τέλη Ιανουαρίου έως το Μάιο, μετρήσεις «Αφίξεων-Αναχωρήσεων» στις αποικίες, επισκέψεις στις αποικίες μετά το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου (Ιούλιο και Σεπτέμβριο) και επεξεργασία φωτογραφιών από drone. Η χρήση των τόπων διατροφής αξιολογήθηκε μέσω παρατηρήσεων σε προεπιλεγμένες και οριοθετημένες κατάλληλες θέσεις δειγματοληψίας την περίοδο Απριλίου-Μαίου. Ο χειμώνας του 2017-18 ήταν μετρίως κρύος, σε όλη τη βόρεια Ελλάδα έτσι οι αργυροπελεκάνοι αφίχθηκαν στην Πρέσπα στις 19/1/18 και ξεκίνησαν να κλωσσούν στις 26/1/2018. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός του αργυροπελεκάνου εκτιμήθηκε σε 1266  ζευγάρια και η αναπαραγωγική επιτυχία υπολογίστηκε ως 0,73 πτερωμένοι νεοσσοί ανά αναπαραγωγικό ζευγάρι, μια χαμηλή τιμή.  Οι πρώτοι ροδοπελεκάνοι παρατηρήθηκαν στην Πρέσπα στις 24/1/2018, αλλά οι περισσότεροι έφθασαν τον Απρίλιο και μέχρι τις αρχές Μαίου. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός του ροδοπελεκάνου εκιμήθηκε σε 588 ζευγάρια και η επιτυχία αναπαραγωγής του υπολογίστηκε στην ψηλή τιμή 1.2 νεοσσού ανά αναπαραγωγικό ζευγάρι, τιμή ρεκόρ για το είδος στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ο πληθυσμός των λαγγόνων εκτιμήθηκε στα 2051 ζεύγη, του αργυροτσικνιά στα 135 ζ. του λευκοτσικνιά στα 100 ζ., του κρυπτοτσικνιά στα 31 ζ. και υπήρχε τουλάχιστον 1 φωλιά χαλκόκοτας. Οι πληθυσμοί των 4 τελευταίων ειδών  ήταν χαμηλότεροι το 2018 συγκριτικά με το 2017. Αντιθέτως η αναπαραγωγική επιτυχία του αργυροτσικνιά εκτιμήθηκε σε 2,2-2,5 νεαρά ανά ζευγάρι, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του 2017 (1 νεαρό/ζεύγος). Ο πληθυσμός της βαλτόπαπιας εκτιμήθηκε σε 4-8 ζεύγη. Το είδος έδειξε παρουσία στην περιοχή καθ’ όλο το έτος πλην του Φεβρουαρίου. Όσον αφορά την παρακολούθηση της έντασης χρήσης των τόπων διατροφής,  τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συνολικός αριθμός ειδών που παρατηρήθηκαν στις περιοχές δειγματοληψίας το 2018  (24 είδη) ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερος από εκείνον του 2017 (9 είδη), ενώ η μέση αφθονία ειδών το 2018 (106 άτομα  ανά δειγματοληψία) ήταν παραπάνω από διπλάσια από εκείνην του 2017 (46 άτομα ανά δειγματοληψία). Τα περισσότερα είδη και η υψηλότερη αφθονία παρατηρήθηκε στις περιοχές του βόρειου τμήματος της λίμνης, στις περιοχές ανάμεσα στη Σλάτινα Λαιμού και την Κούλα. Σε αυτό ίσως συνέβαλε η γεωγραφική εγγύτητα των χώρων αυτών με τις θέσεις των αποικιών των ειδών-στόχων αλλά και το ότι το καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2017 η χαμηλή στάθμη νερών επέτρεψε να κοπεί παρυδάτια βλάστηση σε μεγάλες εκτάσεις που το επόμενο έτος πλημμύρισαν δημιουργώντας πλούσιους τόπους διατροφής.  Το 61.1% των λαγγόνων,  το 86.6% των λευκοτσικνιάδων και το 76% των κρυπτοτσικνιάδων τρέφονταν κατά τον Μάιο-Ιούνιο του 2018 στη Μεγάλη Πρέσπα, ενώ πρακτικά σχεδόν το 100% των νυχτοκοράκων τρέφονταν στη Μικρή Πρέσπα. Τα συνολικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι προτεραιότητα για διαχείριση πρέπει να δοθεί στις ίδιες περιοχές οι οποίες είχαν υποδειχτεί στις Οδηγίες Διαχείρισης του 2018 (Μαλακού και συν. 2018). Επίσης οι περιοχές αποκλεισμού πρέπει να διατηρηθούν οι ίδιες όπως ακριβώς προτείνονται στο ίδιο κείμενο οδηγιών και σε αυτές πρέπει να προστεθεί μια μικρή ακόμη περιοχή όπου λαμβάνει χώρα φώλιασμα βαλτόπαπιας.