Δράση Α2. Αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών, της χρήσης οικοτόπων και της φαινολογίας των ειδών-στόχων του προγράμματος (2017)

Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η κατάσταση του πληθυσμού εννέα ειδών-στόχων για το 2017, δηλαδή των δύο ειδών πελεκάνων, της λαγγόνας, τεσσάρων ειδών ερωδιών, της χαλκόκοτας και της βαλτόπαπιας. Οι μέθοδοι περιελάμβαναν μετρήσεις από εποπτικά σημεία από τα τέλη Ιανουαρίου έως το Μάιο, επισκέψεις στις αποικίες μετά το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου και ανάλυση φωτογραφιών από drone. Η χρήση των τόπων διατροφής αξιολογήθηκε μέσω παρατηρήσεων σε προεπιλεγμένες και οριοθετημένες κατάλληλες θέσεις δειγματοληψίας την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου. Ο χειμώνας του 2017 ήταν εξαιρετικά κρύος, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη άφιξη και έναρξη της ωοτοκίας για τον αργυροπελεκάνο. Οι πρώτοι αργυροπελεκάνοι έφθασαν στην Πρέσπα στις 13 Φεβρουαρίου. Η εκτίμηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του αργυροπελεκάνου ήταν 1310 ζευγάρια και η αναπαραγωγική επιτυχία υπολογίστηκε ως 0,95 πλήρως πτερωμένοι νεοσσοί ανά αναπαραγωγικό ζευγάρι. Οι πρώτοι ροδοπελεκάνοι παρατηρήθηκαν στην Πρέσπα στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά οι περισσότεροι έφθασαν τον Απρίλιο. Η εκτίμηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του ροδοπελεκάνου ήταν 649 ζευγάρια και η επιτυχία αναπαραγωγής τους εκτιμήθηκε στην πολύ υψηλή τιμή - για το είδος και την περιοχή - 1 νεοσσού ανά αναπαραγωγικό ζευγάρι. Όσον αφορά τον κορμοράνο, τους ερωδιούς και τις χαλκόκοτες, ο αριθμός των αναπαραγωγικών ζευγαριών ήταν παρόμοιος ή μικρότερος από τον μέσο όρο των τιμών των προηγούμενων ετών. Ο αργυροτσικνιάς παρουσίασε πολύ χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία, 1 νεοσσός ανά ζευγάρι, και μόνο το 50% των ζευγαριών κατόρθωσαν να μεγαλώσουν τους νεοσσούς τους. Ο πληθυσμός της βαλτόπαπιας εκτιμήθηκε σε τουλάχιστον 10 ζεύγη. Δεδομένου ότι το 2017 ήταν ένα πολύ ξηρό έτος και επομένως οι περιοχές ελεύθερες βλάστησης με ρηχά νερά παρέμειναν απρόσιτες για τα υδρόβια πτηνά, οι μετρήσεις χρήσης των τόπων διατροφής δεν θεωρούνται τυπικές και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα, δηλαδή ο αριθμός των υδρόβιων πτηνών που παρατηρήθηκαν σε τόπους διατροφής που χρησιμοποιούνταν εκτενώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ χαμηλός. Η χαμηλή βροχόπτωση το 2017 είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει χαμηλά η στάθμη της λίμνης Μικρή Πρέσπα και ως εκ τούτου, τα υδρόβια πουλιά δυσκολεύτηκαν να βρουν κατάλληλους χώρους διατροφής. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης προτάσεις διαχείρισης, υποδεικνύοντας περιοχές που πρέπει να μείνουν εκτός διαχείρισης καθώς και περιοχές όπου θα πρέπει να κόβεται συστηματικά το καλάμι, ώστε να λειτουργήσουν ως αντιπυρικές ζώνες γύρω από τις αποικίες των πουλιών.

Society for the Protection of Prespa, 2017. Assessment of the population status, habitat use and phenology of the target species. Report within the framework of the project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία