Δράση A2. Εκτίμηση της ποικιλότητας των αμφίβιων στους καλαμιώνες των λιμνών Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα

Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Ελισάβετ-Ασπασία Τόλη, Χρυσούλα Παπαδάκη, Δήμητρα Σεργιάδου, Σουζάννα Σιαραμπή και Αναστάσιος Μπούνας

Παρότι σε κάποιες περιπτώσεις η διαχείριση των καλαμιώνων με κοπή μπορεί να ωφελήσει την αφθονία και την ποικιλότητα των αμφιβίων, η διαθέσιμη για το θέμα αυτό  γνώση είναι σχετικά περιορισμένη.Στην παρούσα μελέτη έγινε καταγραφή της αφθονίας, της ποικιλότητας και των πυκνοτήτων των ειδών αμφιβίων σε 13 προεπιλεγμένες θέσεις καλαμιώνων της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας, με στόχο την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των πληθυσμών και την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, αφενός ώστε η  επιλογή των προς διαχείριση θέσεων να μην επηρεάσει αρνητικά τους πληθυσμούς των σπανιότερων ειδών, αφετέρου για την αξιολόγηση της επίδρασης των διαχειριστικών δράσεων μετά την ολοκλήρωση αυτών.Τα αποτελέσματα της μελέτης προσέθεσαν νέα πρωτογενή δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται νέες θέσεις παρουσίας του είδους κοινοτικού ενδιαφέροντος Triturus macedonicus (Μακεδονικός τρίτωνας) σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων.Συνολικά, αναδείχθηκαν διαφορές τόσο στη σύνθεση της αμφιβιοπανίδας όσο και στις πυκνότητες των προνυμφών/γυρίνων μεταξύ των διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων, με τους καλαμιώνες να εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες ποικιλότητας συγκριτικά με γειτονικά ενδιαιτήματα. Αντίθετα, στα υγρολίβαδα παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες πυκνότητες των προνυμφικών σταδίων.  Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι θέσεις όπου εμφανίζεται η μεγαλύτερη ποικιλότητα αμφιβίων, τόσο σε πλούτο ειδών όσο και στους δείκτες ποικιλότητας, είναι εκείνες που παρουσιάζουν μωσαϊκό ενδιαιτημάτων, καθώς διαφορετικά είδη καταλαμβάνουν διαφορετικούς οικολογικούς θώκους. Συνεπώς, μια ήπια στρατηγική διαχείρισης που θα δημιουργεί υγρά λιβάδια και ταυτόχρονα θα διατηρεί θύλακες αδιατάρακτων καλαμιώνων, αναμένεται να αυξήσει την ποικιλότητα των αμφιβίων αλλά και να εξασφαλίσει τη διατήρηση του Μακεδονικού τρίτωνα στην περιοχή.

 

 

Σωτηρόπουλος, Κ., Μπούνας, Α., Παπαδάκη, Χ., Σεργιάδου, Δ., Σιαραμπή, Σ., Τόλη, Ε.Α., 2017. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας των αμφιβίων σε οικοσυστήματα καλαμιώνων της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας. Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος « LIFE Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας & Γενετικής της Διατήρησης, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.   

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία