Δράση Α2. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την διαχείριση του υγροτόπου για το 2018

Ακολουθώντας τις «Κατευθύνσεις διαχείρισης υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα 2018 – 2021», ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο για την διαχείριση του υγροτόπου για το 2018. Το Επιχειρησιακό Πλάνο περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των διαχειριστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν στη Μικρή Πρέσπα την τελευταία δεκαετία, ενώ ενσωματώνει προτάσεις σχετικά με τη δυναμική της υγροτοπικής βλάστησης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις της βιοποικιλότητας, αλλά και τις τοπικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το Πλάνο ακολουθεί την προσέγγιση της προσαρμοζόμενης διαχείρισης και θα αναθεωρείται-βελτιώνεται σε ετήσια βάση, με βάση την υλοποίηση της διαχείρισης την προηγούμενη χρονιά και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Για το 2018, το Επιχειρησιακό Πλάνο περιλαμβάνει: α) μια ανασκόπηση των διαχειριστικών δράσεων στη Μικρή Πρέσπα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, β) τους σκοπούς και στόχους της διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης, γ) την προσέγγιση και μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοστεί για τη διαχείριση, δ) την χαρτογράφηση των υπό διαχείριση περιοχών (περιοχές που θα διαχειριστεί το πρόγραμμα και περιοχές που διαχειρίζονται από ιδιώτες κτηνοτρόφους), ε) την περιγραφή του απαραίτητου εξοπλισμού και στ) τα βασικά συμπεράσματα και προτάσεις. Επίσης, το Επιχειρησιακό Πλάνο καθόρισε τις περιοχές προτεραιότητας για διαχείριση εντός του 2018, την έκτασή τους και τις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοστούν σε αυτές στο πλαίσιο της δράσης C1 του προγράμματος.