Δράση A2. Καταγραφή των στρουθιόμορφων ειδών στους καλαμιώνες της λίμνης Μικρή Πρέσπα

Αναστάσιος Μπούνας

Σε αυτή τη μελέτη, έγιναν δειγματοληψίες σε 22 επιφάνειες που καλύπτονται από καλαμώνες στην περίμετρο της λίμνης Μικρή Πρέσπα, με σκοπό να εκτιμηθεί η ποικιλότητα και η πυκνότητα της ορνιθοπανίδας των στρουθιόμορφων πτηνών που ενδαιτούν εκεί. Συνολικά καταγράφηκαν 54 είδη, ενώ οι αναλύσεις περιορίστηκαν σε εννιά από αυτά, τα οποία διαβιούν υποχρεωτικά σε καλαμιώνες τουλάχιστον σε κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής τους. Η τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus) ήταν το πιο κοινό είδος και παρατηρήθηκε στο σύνολο των σημείων ενώ το δεύτερο πιο κοινό είδος ήταν η καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus). Η τσιχλοποταμίδα ήταν επίσης το κυρίαρχο είδος στην πλειονότητα των τοποθεσιών. Όσον αφορά τις πυκνότητες των ειδών, οι υψηλότερες πυκνότητες μουστακαλή (Panurus biarmicus) καταγράφτηκαν στον Άγιο Αχίλλειο, τις Βρωμολίμνες και την Εκβολή, ενώ η κλαμοποταμίδα είχε την μεγαλύτερη πυκνότητα στις περιοχές γύρω από τη Βρωμολίμνη. Η μέγιστη ποικιλότητα εντοπίστηκε στη Σλάτινα, την Οπάγια και το Πλατύ, ενώ αντίθετα οι περιοχές της Δασερής, ο Άγιος Νικόλαος και η Λάτσιστα φιλοξενούν το μικρότερο αριθμό ειδών. Γενικά, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες στην περιοχή, ωστόσο εντοπίστηκαν δυο σημαντικές διαφορές: Η σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus) παρατηρήθηκε μόνο σε μια περίπτωση στη Σλάτινα ενώ στο παρελθόν ήταν ένα πολύ πιο κοινό είδος, και η βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris) που δεν είχε παρατηρηθεί στην περιοχή της Βρωμολίμνης, βρέθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις βόρειες περιοχές της λίμνης. Υπό το πρίσμα της μελλοντικής διαχείρισης, φαίνεται ότι περιοχές που έδειξαν χαμηλά επίπεδα ποικιλότητας στρουθιόμορφων πτηνών στις οποίες κυριαρχεί η τσιχλοποταμίδα όπως οι καλαμώνες της Πύλης και οι τοποθεσίες μεταξύ Μικρολίμνης και Μπούσκανης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανές περιοχές υλοποίησης των δράσεων. Πιθανότατα η αφθονία των ειδών θα επηρεαστεί ελάχιστα, ενώ παράλληλα μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για την αποίκιση των περιοχών αυτών από νέα είδη. Τέλος, καλό θα ήταν να αποφευχθεί η διατάραξη περιοχών που φιλοξενούν υψηλή πυκνότητα επιδημητικών ειδών αλλά και η διατήρηση των εκτεταμένων, μη-κατακερματισμένων καλαμιώνων στη Λάτσιστα και το Αγκαθωτό.

Bounas, A., 2017. Census of passerine birds in the reedbeds of Lake Mikri Prespa. Report within the framework of the project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). Society for the Protection of Prespa. 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία