Δράση Α2. Κατευθύνσεις Διαχείρισης υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα 2018 - 2021

Το κείμενο αυτό ολοκληρώθηκε κατά τη δεύτερη φάση της δράσης Α2 και περιέχει κατευθύνσεις για την διαχείριση της βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα για την περίοδο 2018 – 2021. Το κείμενο αυτό θα αναθεωρηθεί στο τέλος του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, ώστε να λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα της διαχείριση. Στις κατευθύνσεις που δίνονται σε αυτό το κείμενο βασίστηκε ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την εφαρμογή διαχείρισης κατά το έτος 2018

Κατευθύνσεις Διαχείρισης υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα 2018 - 2021