Δράση A2. Μελέτη σχετικά με την παρουσία της βίδρας (Lutra lutra) στη Μικρή Πρέσπα

Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Η παρούσα μελέτη σχετικά με την παρουσία της βίδρας (Lutra lutra) στη Μικρή Πρέσπα, πραγματοποιήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στο σχεδιασμό της διαχείρισης του καλαμιώνα, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds. Η Πρότυπη Μέθοδος (Standard Method) που εφαρμόστηκε βασίζεται στη συστηματική δειγματοληπτική έρευνα και καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών του είδους και επέτρεψε την εκτίμηση της κατανομής και των πιθανών θέσεων αναπαραγωγής της βίδρας στην περιοχή μελέτης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε πως η Μικρή Πρέσπα καλύπτει επαρκώς όλες τις ενδιαιτηματικές απαιτήσεις της βίδρας, και πως το είδος καταλαμβάνει σχεδόν όλο τον διαθέσιμο σε αυτό βιότοπο. Υπερβολικές σε έκταση κοπές του καλαμιώνα ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικές για τη βίδρα συνέπειες, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μειώσουν τις διαθέσιμες θέσεις για αναπαραγωγή. Η διατήρηση, επομένως, ενός ικανού αριθμού συστάδων καλαμιώνα – ενδεδειγμένης έκτασης και θέσης – αναγνωρίστηκε ως σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση του πληθυσμού του είδους στην περιοχή. Με βάση τα καλύτερα δεδομένα που ήταν δυνατό να συλλεχθούν υπό τους περιορισμούς της μελέτης ένα μέγιστο 14 επικρατειών θηλυκών ατόμων εκτιμήθηκε για το κεντρικό και βόρειο τμήμα της Μικρής Πρέσπας, όπου και θα λάβει χώρα η διαχείριση του καλαμιώνα. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η αναγνώριση, στο μέτρο του δυνατού, των πλέον κατάλληλων θέσεων για αναπαραγωγή εντός κάθε μιας από τις παραπάνω περιοχές με βάση την πληροφορία που παρέχει η σύγχρονη επιστημονική γνώση για τις ενδιαιτηματικές απαιτήσεις του είδους Έτσι οριοθετήθηκαν συγκεκριμένες περιοχές όπου και προτείνεται η άσκηση «φιλικής προς τη βίδρα» διαχείρισης του καλαμιώνα.

Theodoropoulos, Y., 2017. A study on the presence of the otter (Lutra lutra) in Lesser Prespa. Report within the framework of the project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). Society for the Protection of Prespa. 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία