Δράση Α2. Μελέτη των (χερσαίων) μικρών θηλαστικών κατά μήκος του καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας

Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds πραγματοποιήθηκε έρευνα για τα μικρά θηλαστικά στην περιοχή πέριξ της Μικρής Πρέσπας. Η έρευνα είχε σκοπό την εκτίμηση της παρουσίας και της κατανομής των διαφόρων ειδών μικρών θηλαστικών, προκειμένου τα αποτελέσματά της να συμβάλουν στο σχεδιασμό της διαχείρισης του καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας. Σε 12 επιλεγμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες, που ορίστηκαν με τρόπο που να καλύπτουν το σύνολο της περιοχής μελέτης, τοποθετήθηκαν παγίδες Longworth κατά μήκος του ορίου του καλαμιώνα. Οι 21 διαθέσιμες παγίδες παρέμεναν σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια για δύο συνεχόμενες νύχτες, με τις παγίδες να ελέγχονται κάθε πρωί. Συνολικά καταχωρήθηκαν τα αποτελέσματα από 504 «νύχτες παγίδευσης», σαφώς εντός των προδιαγραφών που περιγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία. Καθόλη τη διάρκεια των παγιδεύσεων αιχμαλωτίστηκαν 52 μικρά θηλαστικά, κάτι που ισοδυναμεί με ένα ποσοστό σύλληψης της τάξης του 10,3%, ποσοστό συνηθισμένο σε αντίστοιχες μελέτες. Παρ' όλα αυτά, τα άτομα που παγιδεύτηκαν ανήκαν σε τρία μόνο διαφορετικά γένη (Apodemus, Microtus και Crocidura) και πιο συγκεκριμένα σε τέσσερα κοινά είδη (Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Microtus mystacinus και Crocidura suaveolens), τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας. Δε θα πρέπει να θεωρηθεί πως τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν χαμηλή βιοποικιλότητα για τα μικρά θηλαστικά της περιοχής μελέτης. Η αξιόπιστη αξιολόγηση της σύστασης των ειδών μιας ορισμένης περιοχής είναι έργο επίπονο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα σπανιότερα είδη. Απαιτούνται πιο ενδελεχείς και μεγαλύτερης διάρκειας και κλίμακας μελέτες προκειμένου να αποδοθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της ποικιλίας, της κατανομής αλλά και της αφθονίας των μικρών θηλαστικών. Παρά την καταβαλλόμενη προσπάθεια, είναι σαφές πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι περιορισμένης βαρύτητας ως προς την πιθανή αξιοποίησή τους κατά τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων για τον καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας. 

Theodoropoulos, Y., 2017. A baseline survey of small terrestrial mammals along the reed-beds of Lesser Prespa Lake. Report within the framework of the project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). Society for the Protection of Prespa. 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία