Δράση Α4. Ανασκόπηση μελέτης σκοπιμότητας για τη χρήση βιομάζας καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό και ζωοτροφή

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθούν

(α) τα αποτελέσματα της πιλοτικής προσθήκης βιομάζας καλαμιών στην καλλιέργεια του φασολιού (Phaseolus vulgaris L.), της κύριας καλλιέργειας στην περιοχή των Πρεσπών,

(β) τα αποτελέσματα της διερεύνησης της διατροφικής αξίας του κομμένου καλαμιού ως χονδροειδούς ζωοτροφής.

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση δίνονται προτάσεις για τη χρήση του καλαμιού από τη μελλοντική διαχείριση του υγροτόπου

Δράση Α4. Ανασκοπηση μελέτης σκοπιμότητας για τη χρήση βιομάζας