Δράση Α4. Μελέτη αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας

Γ. Μακρογιαννάκης και Γ. Γιαννακίδης

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 15 NAT/GR/000936 με τίτλο «Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στην Μικρή Πρέσπα: συμβάλλοντας στην προσαρμογή του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή και δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία» το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ εκπονήθηκε προμελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας (καλαμιώνων, φυτικών υπολειμμάτων φασολιάς, καλάμια στήριξης κτλ. που παράγονται στις Πρέσπες) για τη θέρμανση κτιρίων. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην κάλυψη των φορτίων θέρμανσης ορισμένων Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών στον Λαιμό εξετάζοντας δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά στην θέρμανση έξι κτιρίων και συγκεκριμένα του Δημαρχείου, του Πολυχώρου, του Παιδικού Σταθμού, του Γυμνασίου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου με αυτόνομους λέβητες βιομάζας. Το δεύτερο βασικό σενάριο και τα υποσενάριά του αφορά στη δημιουργία μικρο-δικτύου τηλεθέρμανσης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης των παραπάνω αναφερόμενων κτιρίων ή ορισμένων εξ’ αυτών εκτός του Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου.Με βάση την αρχική εκτίμηση του διαθέσιμου δυναμικού βιομάζας έδειξε ότι οι διαθέσιμες ποσότητες των καλαμιώνων Phragmites australis ανέρχονται σε 200 με 300 τόνους ξηρής βιομάζας ετησίως εκ των οποίων 100 με 150 τόνους αφορούν στην ξηρή βιομάζα η οποία είναι διαθέσιμη κατά την χειμερινή περίοδο. Επίσης, όσον αφορά τα υπολείμματα των φασολοκαλλιεργειών της περιοχής αυτά ανέρχονται σε περίπου 320 τόνους ξερής βιομάζας ετησίως με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις. Τέλος, ως υποπροϊόν των φασολοκαλλιεργειών, τουλάχιστον 284 τόνοι ξηρής βιομάζας προερχόμενη από τα καλάμια στήριξης Arundo dorax είναι διαθέσιμοι σε ετήσια βάση. Αυτές οι ποσότητες βιομάζας είναι παραπάνω από επαρκείς για τις ανάγκες θέρμανσης των έξι Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών. Οι βασικές παράμετροι και τα αποτελέσματα των βασικών σεναρίων που εξετάστηκαν αφορούν:

  1. Στην εγκατάσταση ανεξάρτητων λεβήτων βιομάζας σε κάθε ένα από τα έξι κτίρια των οποίων το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 83 χιλιάδες Ευρώ και η απλή περίοδος αποπληρωμής ανέρχεται σε 3 έτη περίπου. Η επένδυση αυτή κρίνεται ως ελκυστική.
  2. Στην εγκατάσταση μικρο-δικτύου τηλεθέρμανσης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης πέντε Δημοτικών κτιρίων. Δύο εναλλακτικά υποσενάρια εξετάστηκαν για αυτή την περίπτωση όπου στη μία περίπτωση καλύπτονται οι ανάγκες 3 κτιρίων και στη δεύτερη δύο κτιρίων. Η οικονομική ανάλυση του δικτύου τηλεθέρμανσης έδειξε ότι στην περίπτωση των 5 κτιρίων η έντοκη περίοδος αποπληρωμής ανέρχεται σε 19 χρόνια ενώ στις άλλες δύο υποπεριπτώσεις ανέρχεται σε 18 και 17,9 έτη αντίστοιχα. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο τύχει χρηματοδότησης 50% οι αντίστοιχες περίοδοι αποπληρωμής μειώνονται στο μισό.

Τα βασικά μειονεκτήματα της χρήσης των καλαμιώνων στους μικρής ισχύος ανεξάρτητους λέβητες αφορούν στην τροφοδοσία των λεβήτων με βιομάζα και στην καταλληλότητα του θρυμματισμένου καλαμιού για χρήση στους μικρότερους λέβητες. Η χρήση πέλλετων μπορεί να βοηθήσει στην λύση αυτών των προβλημάτων και θα πρέπει να διερευνηθεί περεταίρω. Η εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής πέλετ ή μπριγκετών θα μπορούσε να αποτελέσει μία επιλογή για την εκμετάλλευση της συνολικής διαθέσιμης βιομάζας στο Δήμο. Η παραγωγή πέλετ μπορεί να γίνει αποτελέσει δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στον προϋπολογισμό του Δήμου. Τέλος, αν και η χρηματοοικονομική ανάλυση του συστήματος τηλεθέρμανσης δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών θέρμανσης περισσότερων κτιρίων μέσω της επέκτασης του δικτύου και η χρήση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης και να αποτελέσει μία εναλλακτική η οποία θα πρέπει να αναλυθεί λεπτομερώς. Η εγκατάσταση συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στην περίπτωση ενός διευρυμένου δικτύου θέρμανσης.

Μακρογιαννάκης, Γ., Γιαννακίδης, Γ., 2017. Προμελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας για τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών. Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος « LIFE Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.   

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία