Δράση A5. Σύνταξη οδηγιών για την αντιμετώπιση περιστατικών μαζικών θανάτων πουλιών λόγω ασθενειών