Δράση C1. Διαχείριση υγροτοπικής βλάστησης (2η Τεχνική Αναφορά)

Στην παρούσα αναφορά αναπτύσσονται: (α) οι διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά το έτος 2019, (β) οι περιορισμοί και τα ειδικά ζητήματα διαχείρισης που εντοπίστηκαν κατά το έτος 2019, (γ) οι προτάσεις για τη διαχείριση βλάστησης για το έτος 2020 και (δ) ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την προτεινόμενη διαχείριση για το έτος 2020. Τέλος, στην παρούσα έκθεση γίνεται αναφορά και σε άλλα θέματα που αφορούν στη ή σχετίζονται με τη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαχειριστικές παρεμβάσεις αφορούν στην αποκατάσταση και διαχείριση ενός συγκεκριμένου σημαντικού τύπου οικοτόπου, δηλαδή των υγρών λιβαδιών, που εκτείνονται περιμετρικά της λίμνης Μικρή Πρέσπα, με στόχο την δημιουργία χώρων διατροφής σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών, καθώς και στη διαχείριση του συνόλου της υγροτοπικής βλάστησης της λίμνης και των εκτεταμένων καλαμιώνων της με στόχο την προστασία αποικιών σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών.

Δράση C1. Διαχείριση υγροτοπικής βλάστησης (2η Τεχνική Αναφορά)