Δράση C2. Διαχείριση αποστραγγιστικών τάφρων (3η Τεχνική Αναφορά)

Η διαχείριση των αποστραγγιστικών τάφρων πραγματοποιείται για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών από τις τάφρους στον καλαμιώνα, που απειλούν τις αναπαραγωγικές αποικίες των υδρόβιων πουλιών. Παράλληλα με την μείωση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών, η διαχείριση αναμένεται να βελτιώσει την λειτουργία των τάφρων για την αποστράγγιση της αγροτικής γης. Η παρούσα αναφορά καλύπτει τις εργασίες που εφαρμόστηκαν κατά το φθινόπωρο 2020 στις απολήξεις τριών επιλεγμένων τάφρων.

Δράση C2. Διαχείριση αποστραγγιστικών τάφρων (3η Τεχνική Αναφορά)