Δράση D3. Εκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής επιρροής του προγράμματος - Σύστημα δεικτών (2017)

Μπίθας Κωνσταντίνος, Λατινόπουλος Διονύσης, Κολημενάκης Αντώνης

Αντικείμενο του παρόντος τεχνικού κειμένου αποτελεί η αρχική επιλογή ενός συστήματος δεικτών με τη βοήθεια του οποίου θα επιχειρηθεί σε επόμενο χρονικό στάδιο η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση του συνολικού κοινωνικο-οικονομικού οφέλους των δράσεων του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds (Υδρόβια Πουλιά Πρεσπών). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια άμεση καθώς και μια έμμεση διαδικασία γνωμάτευσης από ειδικούς που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) και με το αντίστοιχο πρόγραμμα LIFE. Από τη γνωμάτευση αυτή προέκυψαν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του κοινωνικο-οικονομικού οφέλους. Στη συνέχεια, στη βάση αυτής της αρχικής αναγνώρισης και με τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και με τη χρήση κατάλληλων κριτηρίων επιλογής δεικτών διαμορφώθηκε ένα σύστημα 15 δεικτών. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μια μέθοδο κατηγοριοποίησης των επιμέρους δεικτών που στηρίζεται κυρίως στις οικοσυστημικές υπηρεσίες από τις οποίες παράγονται τα οφέλη για την κοινωνία. Οι δείκτες που προκύπτουν έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος δυνητικών ωφελειών και δυνητικών ωφελούμενων, καλύπτοντας τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις του προγράμματος LIFE. Παράλληλα οι δείκτες που επιλέγονται (και των οποίων η τελική δυνατότητα αξιοποίησης θα ελεγχθεί στις μεταγενέστερες φάσεις του προγράμματος) παρατίθενται μέσω αντίστοιχων τεχνικών δελτίων, στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την αρτιότερη περιγραφή τους αλλά και για την μετέπειτα μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την μέτρηση/αξιολόγησή τους.

 

Μπίθας, Κ., Λατινόπουλος Δ., Κολημενάκης Α., 2017. Προτεινόμενο σύστημα δεικτών για την περιοχή των Πρεσπών από την εφαρμογή του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936. Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος « LIFE Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.   

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εργασία