Δράση D4: Αξιολόγηση της αποκατάστασης των οικοσυστημικών υπηρεσιών

Στόχος του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds ήταν να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν οι οικοσυστημικές λειτουργίες των οικοτόπων της Μικρής Πρέσπας, μέσω της αποκατάστασης των χώρων αναπαραγωγής των ψαριών, της επέκτασης των χώρων διατροφής και της προστασίας των χώρων αναπαραγωγής των υδρόβιων πουλιών που αποτελούν τα είδη - στόχους του προγράμματος. Παράλληλα, επιδιώχθηκε να προκύψουν οφέλη για την τοπική κοινωνία, μέσω της βελτίωσης συγκεκριμένων οικοσυστημικών υπηρεσιών. Σχετική αξιολόγηση στο τέλος του έργου ανέδειξε την ανοδική τάση σημαντικών «προμηθευτικών» και «πολιτιστικών» οικοσυστημικών υπηρεσιών και σταθερότητα σε «ρυθμιστικές» υπηρεσίες. Παράλληλα, στην αξιολόγηση αναγνωρίστηκε η κλιματική αλλαγή ως μια κρίσιμη παράμετρος που επηρεάζει την παροχή ορισμένων οικοσυστημικών υπηρεσιών σε υψηλότερο βαθμό από άλλες.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (στα αγγλικά)