Δράση F1: After-LIFE Plan

Το After-LIFE Plan του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds ολοκληρώθηκε στο τέλος του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση των δράσεων διατήρησης, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν και τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο After-LIFE plan βασίστηκαν στους ακόλουθους στόχους:
• Παρακολούθηση και προστασία των χώρων φωλιάσματος των ειδών προτεραιότητας για τα πτηνά: Παράρτημα I
• Προστασία και διατήρηση τύπων οικοτόπων και οικολογικών λειτουργιών του υγροτόπου Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής/ της κλιματικής κρίσης
• Υποστήριξη της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων αρχών και της συμμετοχής των ομάδων ενδιαφερομένωνΕπικοινωνία για στοχευμένα θέματα που προάγουν την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδo

Κατεβάστε εδώ το πλήρες After-LIFE Plan