Κρυπτοτσικνιάς

Κρυπτοτσικνιάς

Επιστημονική ονομασία: Ardeola ralloides
Βιότοπος: Φωλιάζει στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα. 
Πληθυσμός: 20-56 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Τρωτό (VU)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)