Παραδοτέα

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 1-10-2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30-09-2021. Παράλληλα, με την υλοποίηση των δράσεων θα πραγματοποιείται αντίστοιχη ανάρτηση των παραδοτέων του προγράμματος.