Σχετικά με το Πρόγραμμα

ΤΙΤΛΟΣ: «Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη Μικρή Πρέσπα: συμβάλλοντας στην προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία»

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας στη Μικρή Πρέσπα, με έμφαση στην ορνιθοπανίδα και ειδικότερα σε 9 είδη υδρόβιων πουλιών. Μέσω της σφαιρικής προσέγγισης σημαντικών ζητημάτων, που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία του οικοσυστήματος, επιδιώκεται να προκύψουν οφέλη για την τοπική κοινωνία, ενώ για πρώτη φορά θα διερευνηθεί το κρίσιμο θέμα της κλιματικής αλλαγής, των επιδράσεων που αναμένεται να έχει στο οικοσύστημα καθώς και η προσαρμογή του σε αυτές. 

Κατά την πενταετία 2017-2021, σχεδιάζεται να  εκπονηθούν μια σειρά ερευνητικών δράσεων, διαχειριστικών παρεμβάσεων αλλά και ενεργειών ευαισθητοποίησης του κοινού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εφαρμοστεί διαχείριση καλαμιώνων μέχρι 50 εκτάρια ετησίως, διαχείριση της βλάστησης κατά μήκος των αποστραγγιστικών καναλιών και αποκατάσταση των εκβολών δύο σημαντικών ρεμάτων για την αναπαραγωγή των ψαριών, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο «αξιολόγησης της ευπάθειας» των υγροτόπων στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, οι κάτοικοι της περιοχής θα ενημερωθούν  για την αντιμετώπιση της περίπτωση εκδήλωσης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών σε πελεκάνους και άλλα υδρόβια πτηνά. Πρόκειται ακόμη να μελετηθεί, σε  αειφορικό πλαίσιο και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, η δυνατότητα αξιοποίησης της βιομάζας που θα προκύψει από τη διαχείριση. Η διασυνοριακή διάσταση του θέματος, θα αποτελέσει επίσης ένα σημαντικό σκέλος του προγράμματος. Σχεδιάζεται η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με φορείς των δύο γειτονικών χωρών μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και δικτύωσης, που θα συμβάλουν στην ενημέρωση του μεγάλου και ετερόκλητου κοινού και στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαχείριση του πολύτιμου οικοσυστήματος.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος  συνδέονται με τους ειδικότερους στόχους οι οποίοι είναι:

1. Αύξηση και βελτίωση των χώρων τροφοληψίας των υδρόβιων πουλιών

2. Αύξηση της διαθεσιμότητας τροφής για τα υδρόβια πουλιά, μέσω της βελτίωσης των υπαρχόντων και της δημιουργίας νέων ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής των ψαριών

3.Ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών του καλαμιώνα στην ορνιθοπανίδα

4. Αύξηση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών μαζικών θανάτων πουλιών λόγω ασθενειών

5. Δημιουργία βιομάζας από καλάμι για χρήση στη γεωργία (ως εδαφοβελτιωτικό-κόμποστ), προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

6. Βελτίωση της προσαρμογής του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή, μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των ενδιαιτημάτων

7. Ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης του υγροτόπου

8. Προβολή των μεθόδων, των τεχνικών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος

9. Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 Οκτωβρίου 2016 – 30 Σεπτέμβρη 2021 (5 χρόνια)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (LIFE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT), το Πράσινο Ταμείο και με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1,768,906 Euro

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.: 1,060,431 Euro

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

ΕΤΑΙΡΟΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Fondation Tour du Valat

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ: Λεκάνη των Πρεσπών, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα