Συλλογικές αποφάσεις για τη διαχείριση του υγροτόπου της Πρέσπας

26.02.2021

Στις 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ), της συμβουλευτικής επιτροπής που λειτουργεί υπό τον ΦΔΕΠαΠ,. Στη φετινή 14η συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα όπως η διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης, η διακύμανση της στάθμης του νερού της Μικρής Πρέσπας, η εξέλιξη των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών αλλά και θέματα που αφορούν στην αλιείας όπως  ο καθορισμός της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας για το 2021.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διαχείρισης του υγροτόπου, αναδεικνύοντας τον θετικό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων και του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds στην εφαρμογή των κοπών και την ενίσχυση της βόσκησης  Τονίστηκε επίσης η λειτουργία  των αντιπυρικών ζωνών ως μέτρο ανάσχεσης των πυρκαγιών στον καλαμιώνα, αλλά και ως χώρων διατροφής πουλιών σε μια ξηρή χρονιά με περιορισμένο πλημμυρισμό των παραλίμνιων υγρών λιβαδιών. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί στους πληθυσμούς των υδρόβιων πουλιών η παρατεταμένη ξηρασία και η χαμηλή στάθμη της λίμνης. Ο κατακερματισμός των αποικιών στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας και η χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία ορισμένων ειδών είναι κάποια από αυτά.

Οι προτάσεις διαχείρισης της βλάστησης για το 2021 ακολουθούν σε γενικό πλαίσιο τις πρακτικές των προηγούμενων ετών, περιλαμβάνοντας εκτεταμένες κοπές, ενίσχυση της βόσκησης και διατήρηση των αντιπυρικών ζωνών. Επίσης, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της ξηρασίας των δύο τελευταίων ετών, προτάθηκαν επιπλέον μέτρα, όπως η επέκταση των ζωνών αποκλεισμού για τη διατήρηση του καλαμιώνα στις νέες θέσεις αποικιών των υδρόβιων πουλιών, αλλά και η αξιολόγηση της μέχρι σήμερα διαχείρισης της στάθμης της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης των διαχειριστικών κατευθύνσεων, βάσει των επιπτώσεων  που μπορεί να έχουν οι παρατεταμένες ξηρές περίοδοι στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής.

Επιπλέον, προτάθηκε η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών εφαρμογών των τελευταίων ετών, στο αναθεωρημένο διαχειριστικό σχέδιο για το ΕΠαΠ, το οποίο έχει ανατεθεί από το ΥΠΕN ήδη και το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα.

Η συνεδρίαση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γιατί παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν με ομοφωνία, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το 2021, επιβεβαιώνοντας τον καταλυτικό ρόλο της ΕΔΥ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση του υγροτόπου της Μικρής Πρέσπας.

 

Συλλογικές αποφάσεις για τη διαχείριση του υγροτόπου της Πρέσπας Συλλογικές αποφάσεις για τη διαχείριση του υγροτόπου της Πρέσπας Συλλογικές αποφάσεις για τη διαχείριση του υγροτόπου της Πρέσπας