Συμμετοχή στη 12η Ευρωπαϊκή συνάντηση της Society of Wetland Scientists

10.05.2017

Στις 5 & 6 Μάιου, πραγματοποιήθηκε η 12η συνάντηση της διεθνούς ομάδας του Society of Wetland Scientists που έλαβε χώρα στο Faro της Πορτογαλίας με θέμα την αειφόρο διαχείριση των υγροτόπων. Στη συνάντηση έλαβε μέρος ο Δρ. Patrick Grillas, συντονιστής για το Tour du Valat του Life Prespa Waterbirds και παρουσίασε το πρόγραμμα με αναρτημένη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση περιέγραφε τους βασικούς στόχους του προγράμματος και τις δράσεις καθώς ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μελέτη της πειραματικής διαχείρισης και αποκατάστασης των καλαμιώνων για τα υδρόβια πουλιά με το οποίο θα ασχοληθεί το Tour du Valat. Επίσης παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση της περιοχής μελέτης με τα αποτελέσματα από την εκτίμηση και την παρακολούθηση της κατανομής του καλαμιού (Phragmites australis) και του ψαθιού (Typha anguistifolia).