Τρίτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου

11.12.2020

Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 3η συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου στην οποία συμμετείχαν 18 εκπροσώποι των εθνικών πάρκων προστατευόμενων περιοχών και περιβαλλοντικές οργανώσεις από τις τρεις χώρες της λεκάνης των Πρεσπών. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης η ομάδα συζήτησε για τις σταδιακές αλλαγές που παρατηρούνται στους χώρους που φωλιάζουν και τρέφονται συγκεκριμένα υδρόβια πουλιά, ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή και οι διακυμάνσεις της στάθμης των δύο λιμνών. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, αλλά και της μακροχρόνιας παρακολούθησης των πληθυσμών και οι εκπρόσωποι του Εθνικού Πάρκου Galičica και των οργανώσεων MES και PPNEA ολοκλήρωσαν την αποτύπωση της κατάστασης σε διασυνοριακό επίπεδο με στοιχεία από τις άλλες δύο χώρες. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίος ο συγχρονισμός των δράσεων παρακολούθησης σε διασυνοριακό επίπεδο για την προστασία των ειδών στις δύο λίμνες των Πρεσπών. 

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και η ΕΠΠ παρουσίασαν την εξέλιξη των δράσεων διαχείρισης του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, τονίζοντας επίσης την επίδραση της χαμηλής στάθμης και της διαχείρισης στον υγρότοπο. Το πρόγραμμα Transboundary Biosphere Reserve παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αναθεώρησης του Διαχειριστικού Σχεδίου του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών της Αλβανίας, παρέχοντας πληροφορίες για τις πιθανές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Εκπρόσωπος του Δήμου Ρέσεν, παρουσίασε τις δράσεις διαχείρισης που προγραμματίζει το περιβαλλοντικό τμήμα του για το Πάρκο Ezerani στη Μεγάλη Πρέσπα, ενώ η οργάνωση MES παρουσίασε τις πιλοτικές δράσεις που προγραμματίζει για συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων στο υγρότοπο σε συνεργασία με τον Δήμο του Ρέσεν. Τα μέλη της ομάδας δεσμεύτηκαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπως μελέτες και αποτελέσματα, για τις δράσεις που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στους υγροτόπους των δύο λιμνών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί και στην οποία τα μέλη θα μπορούν να συζητούν μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες.

Τρίτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου Τρίτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου Τρίτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου