Χαλκόκοτα

Χαλκόκοτα

Επιστημονική ονομασία: Plegadis falcinellus
Βιότοπος: Φωλιάζει στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται κυρίως στα υγρά λιβάδια του Μεγάλου Κάμπου και του Αγίου Αχιλλείου. 
Πληθυσμός: 2-8 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Κρισίμως Κινδυνεύον (CR)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)